Efektyvi energija Jūsų namams
Titulinis 
Naujienos

Naujienos

Dėl investicijų vykdymo

2012-02-22

Kauno miesto savivaldybės tarybai

Kauno miesto savivaldybės merui

Kopija: Akcinės bendrovės „Kauno energija“ Generaliniam direktoriui p. Rimantui Bakui

Dėl Investicijų vykdymo
 
Kaip žinote, 2011 m. liepos 14 d. Kauno miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T-432 „Dėl žemės sklypo Taikos pr. 147, Kaune, detaliojo plano patvirtinimo“ (toliau – 2011-07-14 Sprendimas). 2011-07-14 Sprendimu buvo patvirtintas žemės sklypo Taikos pr. 147, Kaune, detalusis planas ir įregistruotas teritorijų planavimo dokumentų registre (registro Nr. 002193007374).
2011-07-14 Sprendimu patvirtintas detalusis planas suteikė (i) UAB Kauno termofikacijos elektrinė (toliau – KTE) teisę modernizuoti vandens šildymo katilus ir sumontuoti naujus žemės sklype Nr. 1. tam, kad rezervuoti Naujos elektrinės įrengimus, ar iš esmės modernizuoti senąją elektrinę; (ii) UAB „Kauno elektrinė“ teisę pradėti Naujos elektrinės statybos darbus žemės sklype Nr. 2; (iii) Litgrid AB teisę atlikti žemės sklype Nr. 3 Naujos elektrinės įgyvendinimui reikalingos 110 kV skirstyklos rekonstrukciją.
Atkreipiame dėmesį, kad Europos Sąjungos direktyva 2010/75/ES (toliau – Direktyva) nustato, kad Kauno termofikacijos elektrinė nuo 2016 m. privalo atitikti ES taršos prevencijos ir kitus techninius standartus. 2010-07-19 AF-Consult OY ekspertai konstatavo, kad šiuo metu Kauno termofikacijos elektrinė neatitinka Direktyvos, o 2003 m. redakcijos Investicijų susitarimo vykdymas neužtikrins ES taršos prevencijos ir kitų techninių standartų nuo 2016 m. Vadinasi, siekiant iki 2016 m. įgyvendinti ES taršos prevencijos ir kitus techninius standartus yra būtinas kuo skubesnis Naujos elektrinės statybos darbų pradėjimas arba senosios elektrinės esminis modernizavimas.
Siekdama iki 2016 metų išpildyti Europos Sąjungos teisės reikalavimus bei užtikrinti patikimą ir kokybišką Kauno miesto šilumos energijos vartotojų aprūpinimą energetiniais ištekliais, KTE pradėjo ir aktyviai tęsia derybas su AB „Kauno energija“ dėl 2003 m. Investicijų susitarimo patikslinimo, nustatant efektyvesnį ir naudingesnį investicijų panaudojimo mechanizmą, o taip pat kartu su UAB „Kauno elektrinė“ atlieka visą eilę Naujos elektrinės vystymo darbų.
Vis tik, visiškai netikėtai ir priešingai KTE lūkesčiams, 2011 m. gruodžio 29 d. Kauno miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T-715 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T-432 „Dėl žemės sklypo Taikos pr. 147, Kaune, detaliojo plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (toliau – 2011-12-29 Sprendimas), kurio pasekoje 2011-07-14 Sprendimu patvirtintas detalusis planas nustojo galios.
Siekdama nenutraukti Naujos elektrinės statybos darbus ir sėkmingai užbaigti vykstančias derybas su AB „Kauno energija“, KTE kaip rūpestingas ir atsakingas investuotojas kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą su skundu panaikinti 2011-12-29 Sprendimą ir iki bylos išnagrinėjimo pabaigos sustabdyti šio sprendimo vykdymą, nes priešingu atveju Naujos elektrinės vystymo ar senosios elektrinės modernizavimo darbai nebegalės būti tęsiami, nes jiems atlikti reikalingas 2011-07-14 Sprendimu patvirtintas detalusis planas nustojo galios.
Teismui atsisakius stabdyti 2011-12-29 Sprendimą, KTE didžiausią nuostabą sukėlė Kauno miesto savivaldybės mero teismui atsiliepime į KTE skundą išdėstyta pozicija, kad teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimu yra įvardijama galimybė, kad KTE ir UAB „Kauno elektrinė“ pradėtų kokius nors Naujos elektrinės statybos ar esamos elektrinės modernizavimo darbus, taip pat pažymėjimas, kad tokius darbus galima daryti ir po 2016 m. įgyvendinant Direktyvą. Taigi, atsiliepime buvo išdėstyta Kauno miesto savivaldybės pozicija, kad savivaldybę tenkina situacija, kai KTE neturi teisės nieko statyti ar modernizuoti KTE teritorijoje, o Direktyvoje nustatyti terminai neturi jokios reikšmės KTE ir UAB „Kauno elektrinė“ investicijų vykdymo terminams.
Tai visiškai priešinga pozicija tai, kuri KTE pristatoma vykstančiose derybose su AB „Kauno energija“ dėl 2003 m. Investicijų susitarimo patikslinimo, nustatant efektyvesnį ir naudingesnį investicijų panaudojimo mechanizmą. Tokia Kauno miesto savivaldybės, kaip pagrindinio AB „Kauno energija“ akcininko, pozicija galimai rodo, jog AB „Kauno energija“ derybas vykdo nesąžiningai ir/arba neatsakingai, neturėdama tikslo ir realaus ketinimo bei realios galimybės sudaryti kokį nors 2003 m. Investicijų susitarimo patikslinimą, kai pagrindinis akcininkas apskritai kategoriškai prieštarauja KTE valdomos elektrinės modernizavimui ar Naujos elektrinės statybai. Tokiu būdu savivaldybė aiškiai ir tiesiogiai kliudo bet kokioms investicijoms į KTE (tiek esamus, tiek naujus pajėgumus), nesąžiningai ir neteisėtai naudodamasi savivaldybės kaip viešojo administravimo subjekto galiomis, tuo pačiu sabotuoja derybas dėl 2003 m. Investicijų susitarimo patikslinimo. Esant tokiai situacijai, investicijų vykdymas tiek į Naujos elektrinės statybas, tiek į esamos elektrinės modernizavimą tampa negalimu būtent dėl Kauno miesto savivaldybės neteisėtų ir nesąžiningų veiksmų.
Šiuo kreipiamės į Jus kaip į viešojo administravimo subjektus, kurie, KTE manymu, atlieka Kauno miesto šilumos ūkiui žalingus veiksmus, su prašymu nutraukti bet kokius prieš Naujos elektrinės statybas ar senosios elektrinės modernizavimą nukreiptus veiksmus ir derybas dėl 2003 m. Investicijų susitarimo patikslinimo vykdyti sąžiningai. Taip pat prašome paaiškinti, kaip KTE turėtų vertinti Kauno miesto savivaldybės teismui deklaruotą poziciją visų pirma tolesnių investicijų atlikimo kontekste, t.y. ar tai galima laikyti, jog Kauno miesto savivaldybė ketina neleisti KTE vykdyti Investicijų susitarimu prisiimtų įsipareigojimų, tuo laikydama, jog Investicijų susitarimu nustatytas investicijų pobūdis neatitinka dabartinės Kauno m. tarybos ir Kauno m. mero ketinimų? Atsakant prašytume aiškiai nurodyti, kokiais terminais ir kokias konkrečiai investicijas, Jūsų nuomone, KTE turėtų atlikti negaliojant 2011-07-14 Sprendimu patvirtinant detaliajam planui, negalėdama įgyvendinti statytojo teisių dėl to, kad KTE naudojamoje teritorijoje nėra suformuotas žemės sklypas ir nustatytas jo naudojimo režimas (t.y. Kauno m. Savivaldybei atšaukus 2011-07-14 Sprendimą dėl teritorijos detaliojo plano patvirtinimo)?
Norime informuoti, kad negavusi prašomų paaiškinimų, KTE bus priversta konstatuoti, kad 2003 m. Investicijų susitarimą pasirašiusi AB „Kauno energija“ per savo akcininką sąmoningai ir kryptingai atlieka veiksmus, priešingus Investicijų susitarimui.
Tikimės konstruktyvaus bendradarbiavimo ir Jūsų greito atsakymo.
 
  
Pagarbiai
 
Generalinis direktorius
Antanas Pranculis

Visos naujienospartneriai