Efektyvi energija Jūsų namams
Titulinis 
Naujienos

Naujienos

Pranešimas apie priimtą sprendimą

2012-03-22

Informuojame, kad UAB Kauno termofikacijos elektrinės generalinio direktoriaus 2012 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. I-G-12-4 "Dėl Energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtros plano parengimo" nuspręsta pradėti rengti Energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtros planą.

Plėtros plano tikslai ir uždaviniai

Plėtros plano tikslai:

1. Informuoti valstybės institucijas ir visuomenę apie planuojamą energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą ir šios plėtros tikslingumą.
2. Įsitikinti, kad planuojama plėtra atitinka nacionalinės energetikos strateginius tikslus, nustatytus Nacionalinėje energetikos strategijoje.
3. Užtikrinti Nacionalinės energetikos strategijos nuostatų įgyvendinimą energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtros planavimo srityje – parengti energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtros planą, kurio sprendiniai bus naudojami rengiant objekto teritorijų planavimo dokumentus ir techninius projektus.
4. Užtikrinti efektyvią ir tarpusavyje suderintą elektros ir šilumos sektorių plėtrą.

Plėtros plano uždaviniai:

1. Išnagrinėti tokius Kauno termofikacijos elektrinės energijos gamybos plėtros techninius sprendinius:
1.1. Esamo garo katilo (290 MW galios) rekonstrukcija, pritaikant jį šiaudų ir medienos granulių deginimui, dirbant su esama 110 MW galios garo turbina. Numatoma rekonstruoto garo katilo galia – apie 232 MW, elektros energijos gamybos galia – apie 75–80 MW, šilumos gamybos galia – apie 140–150 MW. Įvertinamos durpių ir lignino naudojimo galimybės rekonstruotame katile.
1.2. Trijų esamų vandens šildymo katilų (po 116 MW galios) rekonstrukcija, siekiant sumažinti teršalų išmetimus iš šių katilų iki 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) nuo 2016 m. keliamų reikalavimų ir pritaikyti juos kaip rezervinį kurą deginti dyzelinį kurą, vietoje šiuo metu naudojamo mazuto.
1.3. Naujo elektros energijos gamybos bloko, naudojančio biokurą (šiaudai, mediena ir jos atliekų skiedros), o taip pat – durpes ir ligniną, statyba. Planuojama garo katilo galia – iki 50 MW, elektros energijos generatoriaus – apie 15 MW.
1.4. Esamo garo katilo (290 MW galios) rekonstrukcija, siekiant sumažinti teršalų išmetimus iš šių katilų iki 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) nuo 2016 m. keliamų reikalavimų ir pritaikyti juos kaip rezervinį kurą deginti dyzelinį kurą, vietoje šiuo metu naudojamo mazuto.
1.5. Likusių esamų šilumos (garo) gamybos įrengimų konservavimas arba demontavimas.
1.6. Rekonstruotuose esamuose ir planuojamame naujame įrenginiuose pagaminta šilumos energija tiekiama Kauno miesto šilumos vartotojams, elektros energija – parduodama elektros energijos perdavimo sistemos operatoriui.
2. Atlikti nagrinėtinų techninių sprendinių reikalingus technologinius, energetinius, ekonominius ir pasekmių aplinkai vertinimus.

Plėtros plano organizatorius: UAB Kauno termofikacijos elektrinė (adresas: Taikos pr. 147, Kaunas). Kontaktinis asmuo:   direktorius plėtrai J.Junevič , tel.:  308 051, faks.: 308 334  , el. p.:   info@kte.lt                  .

Plėtros planas rengiamas, vadovaujantis Valstybinės svarbos energetikos objektų statybos planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1-302/D1-962 (Žin., 2011, Nr. 153-7220).

Šiuo metu įgyvendinamas Plėtros plano parengiamasis etapas.

Apie tolimesnių Plėtros plano etapų įgyvendinimą bus informuota nustatyta tvarka atskirais pranešimais.

Plėtros plano preliminarus turinys, tikslai ir uždaviniai (parsisiųsti)


Visos naujienospartneriai