Efektyvi energija Jūsų namams
Titulinis 
Naujienos

Naujienos

ĮSAKYMAS DĖL UAB KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖS ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMŲJŲ IR GALUTINĖS ŠILUMOS KAINOS NUSTATYMO NUO 2013 M. KOVO 1 D.

2013-02-18

 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖ GENERALINIS DIREKTORIUS

 
ĮSAKYMAS
DĖL UAB KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖS  ŠILUMOSGAMYBOS        KAINOS DEDAMŲJŲ IR GALUTINĖS ŠILUMOS KAINOS NUSTATYMO
NUO 2013 M. KOVO 1 D.
 
2013 m. vasario 18 d. Nr. I-G-13-3
Kaunas
 
Vadovaudamasis UAB Kauno termofikacijos elektrinės (toliau  vadinama - Bendrovė) įstatų 6.52 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, 82 p. nuostatomis, ir vykdydamas imperatyvius Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reikalavimus,
n u s p r e n d ž i u:
 
I.       Nuo 2013 m. kovo 1 d. nustatyti šilumos gamybos kainos dedamąsias (be PVM):
 
1.     šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę – 18,93 ct/kWh:
1.1.    vienanarės kainos kintamąją dedamąją – 16,45 ct/kWh;
1.2.    vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,02 ct/kWh;
1.3.    SGDT sąnaudų dedamąją                      – 0,46 ct/kWh;
1.4.    kompensacija dėl patirtų bet nepadengtų sąnaudų – 0 ct/kWh;
 
II.      Nuo 2013 m. kovo 1 d. nustatyti  galutinę vienanarę šilumos kainą  18,93 ct/kWh.
 
III.   Šį įsakymą paskelbti viešai Bendrovės tinklalapyje internete.
 
  
Generalinis direktorius                                                                         
Antanas Pranculis

Visos naujienospartneriai