Efektyvi energija Jūsų namams
Titulinis 
Reguliuojama veikla 
Dujų tiekimas

Dujos

 Gamtinių dujų tiekimo veiklos ataskaita už 2014 metus.

 

 
     
Paslaugos Mat. vnt  
Sąnaudų straipsniai Kiekis
Gamtinių dujų įsigijimo (importo) sąnaudos  tūkst. Lt 117.446,2
Kintamos gamtinių dujų sąnaudos technologinėms reikmėms  tūkst. Lt 0,0
Kitos kintamos sąnaudos tūkst. Lt 0,0
Pastovios gamtinių dujų sąnaudos technologinėms reikmėms  tūkst. Lt 122,1
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos tūkst. Lt 0,0
Einamojo remonto sąnaudos tūkst. Lt 0,0
Techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos tūkst. Lt 0,0
Personalo sąnaudos  tūkst. Lt 162,9
Mokesčių sąnaudos tūkst. Lt 125,2
Administracinės sąnaudos tūkst. Lt 270,3
Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos tūkst. Lt 0,0
Kitos paskirstomos sąnaudos tūkst. Lt 0,0
Nepaskirstytinos sąnaudos. tūkst. Lt 0,0
Iš viso: tūkst. Lt 118.126,7

 

 

Gamtinių dujų tiekimo veiklos ataskaita už 2013 metus. Gamtinių dujų tiekimo veikla pradeta IV ketv. Įmonė vykdė tik didmeninę prekyba gamtinėmis dujomis, mažmeninė dujų prekyba (pardavimas vartotojams) nebuvo vykdoma.

 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis
Reguliuojamos veiklos pajamos tūkst. Lt 59.645
Reguliojamos veiklos sąnaudos    
Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos tūkst. Lt 58.843
Darbuotojų darbo užmokestis tūkst. Lt 1
Socialinio draudimo įmokos tūkst. Lt 0
Ryšių sąnaudos tūkst. Lt 0
Kanceliarinės sąnaudos tūkst. Lt 0
Banko paslaugų sąnaudos tūkst. Lt 0
Kitos sanaudos tūkst. Lt 0
Viso sąnaudų tūkst. Lt 58.845
Reguliuojamos veiklos pelnas iki mokesčių tūkst. Lt 801

 

Informacija apie vartotojų teises bei skundų  nagrinėjimą (Aprašo p.7.10)

 

Uždaroji akcinė bendrovė Kauno termofikacijos elektrinė , kaip nepriklausomas dujų tiekėjas importuoja ir parduoda dujas nepriklausomiems dujų tiekėjams. Vartotojams UAB Kauno termofikacijos  elektrinė dujų neparduoda.

Sutartys su Nepriklausomais dujų tiekėjais sudaromos Šalių abipusio  lygiateisiškumo  ir geranoriško bendradarbiavimo principu.

Šalių teisės ir pareigos numatytos sutartyse.

Šalys savo veikloje vadovaujasi Gamtinių dujų įstatymu ir kitais teisės aktais bei normatyviniais dokumentais, reguliuojančiais Dujų pirkimo – pardavimo, tiekimo tvarką, o taip pat tarpusavio Sutartimi.

 Šalys nedelsdamos, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, informuoja viena kitą raštu apie teisinio statuso, pavadinimo, adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimus bei apie aplinkybes, keliančias grėsmę tinkamam Šalių įsipareigojimų vykdymui pagal sudarytą sutartį.

Šalys garantuoja, kad visa informacija, susijusi su šia sutartimi yra konfidenciali, išskyrus tokios informacijos pateikimą Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.

Šalių nepasinaudojimas Sutartyje nustatytomis teisėmis arba pasinaudojimas jomis iš dalies nereiškia jų atsisakymo.

Ginčai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami šalių tarpusavio derybomis, bendradarbiavimo pagrindu. Šalims nesusitarus, šie ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Dujų tiekimo licencijuojamos veiklos paslaugų teikimo atnaujinimo ir nutraukimo bei sutarties sudarymo, pratęsimo ir nutraukimo sąlygos (Aprašo p.7.9)

 

Uždaroji akcinė bendrovė Kauno termofikacijos elektrinė, kaip nepriklausomas dujų tiekėjas (toliau Pardavėjas) importuoja ir parduoda dujas nepriklausomiems dujų tiekėjams (toliau Pirkėjas). Vartotojams UAB Kauno termofikacijos  elektrinė dujų neparduoda. Sutartys su Nepriklausomais dujų tiekėjais sudaromos abipusio lygiateisiškumo ir geranoriško bendradarbiavimo principu.

 

 Dujų tiekimo ribojimo ar nutraukimo sąlygos

 

Pardavėjas gali apriboti arba nutraukti dujų tiekimą:

1. jeigu Pirkėjas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus (prieš 10 dienų įspėjęs Pirkėją);

2. avarinių situacijų ar ekstremalios padėties atvejais;

3. kitais įstatymų ar/ir Sutartyje nustatytais atvejais.

4. jei dėl avarinės situacijos ar ekstremalios padėties Šalis visiškai ar iš dalies negali vykdyti savo įsipareigojimų, nustatytų Sutartyje, paveiktosios šalies įsipareigojimų vykdymas sustabdomas tiek ir tokiu laipsniu, kiek trunka avarinė situacija ar ekstremali padėtis.

5. Pirkėjas, gavęs Pardavėjo pranešimą apie ekstremalią padėtį, privalo vykdyti Pardavėjo nurodymus.

6. avarinių situacijų ar ekstremalios padėties atveju dujų tiekimas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2008-02-26 d. nutarimu Nr. 163 patvirtintą „Gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių aprašą“.

7. nutraukus ar apribojus dujų tiekimą dėl įsiskolinimų, gamtinių dujų tiekimas atnaujinamas tik tada, kai Pirkėjas padengia įsiskolinimus.

 

Šalių įsipareigojimai

 

Pardavėjas įsipareigoja:

1. Tekti Dujas Sutartyje nustatytomis sąlygomis;

2. Informuoti Pirkėją Dujų tiekimo sistemos avarijos, gedimo už Lietuvos Respublikos ribų atvejais, kai gali būti Pardavėjo vienašališkai nutrauktas ar apribotas Dujų tiekimas;

3. Informuoti Pirkėją apie ekstremalią situaciją ir imtis priemonių, kad būtų kiek įmanoma mažiau ribojamas dujų tiekimas;

4. Pirkėjui pageidaujant, teikti informaciją apie perkamų Dujų tankį, sudėtį ir vidutinę žemutinę Dujų degimo šilumos vertę.

Pirkėjas įsipareigoja:

1. Laikytis  sutartimi nustatyto gamtinių dujų vartojimo režimo;

2. Laiku, sutartyje nustatyta tvarka, vykdyti mokėjimus už tiekiamas dujas;

3. Informuoti Pardavėją apie avarinę situaciją ar ekstremalią padėtį, dėl ko Pirkėjas sumažina ar nutraukia dujų vartojimą.

 Ginčų sprendimo tvarka

 Ginčai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami šalių tarpusavio derybomis, bendradarbiavimo pagrindu. Šalims nesusitarus, šie ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 Sutarties nutraukimo sąlygos

 1. Sutartis gali būti nutraukta šalims susitarus dėl jos nutraukimo.

2. Sutartis gali būti nutraukiama vienai iš šalių to reikalaujant, kai kita Sutarties šalis nevykdo Sutarties sąlygų ir prieš 10 dienų raštiškai įspėjus kitą šalį dėl Sutarties nutraukimo. Sutarties nutraukimas nepanaikina nukentėjusios nuo Sutarties nevykdymo Šalies teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo, bei netesybas. 

  Sutarties pakeitimas, papildymas ir galiojimas

 1. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir patvirtinti šalių parašais.

2. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško prievolių įvykdymo arba jų pasibaigimo.

 

 
partneriai